Nagroda Burmistrza

dla uczniów

za specjalne osiągnięcia przyznawana jest w następujących kategoriach:

 

I

Najlepszy absolwent szkół z terenu gminy Gorzów Śląski

II

Za szczególne wyniki w nauce

III

Za wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne, artystyczne

 


 

I  „Najlepszy absolwent” – kryteria przyznawania

(Uczeń musi spełnić wszystkie n/w warunki.)

 

  1. Co najmniej raz był finalistą konkursów, olimpiad (na szczeblu wojewódzkim lub  ogólnopolskim) organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty, MEN lub innych organów administracji państwowej lub samorządowej
  2. Uzyskał najwyższy wynik w danej szkole ze sprawdzianu szóstoklasisty, jednak nie mniej niż 75% punktów.
  3. Uzyskał w ostatnich 3 latach na świadectwach oceny przedmiotowe nie niższe niż dobre, średnią ocen nie niższą niż 5,0 i wzorowe zachowanie.

 

II  „Za szczególne wyniki w nauce”- kryteria przyznawania

(Uczeń musi spełnić wszystkie n/w warunki.)

 

  1. Zajął na szczeblu wojewódzkim I-III miejsce lub na szczeblu ogólnopolskim I-X miejsce w konkursach, olimpiadach organizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty,  MEN lub innych organów administracji  państwowej lub samorządowej.
  2. Uzyskał w klasie IV, V lub VI na świadectwie średnią ocen 5,0 i wzorową ocenę z zachowania.

 

III- „Za wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne, artystyczne” – kryteria przyznawania

(Uczeń musi spełnić wszystkie n/w warunki.)

 

  1. Zajął na szczeblu wojewódzkim I-III miejsce lub na szczeblu ogólnopolskim I-X miejsce w konkursach, turniejach, przeglądach lub festiwalach poprzedzonych eliminacjami na szczeblu powiatowym.
  2. Uzyskał na świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

  


 

 

Nagroda Burmistrza

dla uczniów za specjalne osiągnięcia przyznawana jest  w wysokości:

 

I

„Najlepszy absolwent szkół z terenu gminy Gorzów Śląski”

50% kwoty bazowej  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty

 

II

„Za szczególne wyniki w nauce”

20% kwoty bazowej  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty

 

III

„Za wybitne osiągniecia sportowe, muzyczne, artystyczne”

20% kwoty bazowej  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty